Przedsiębiorca spłaca tylko odsetki!

Bankowy kredyt pod dotację jest korzystną formą finansowania inwestycji w Firmie, która uzyskała dotację z Unii Europejskiej, bowiem przedsiębiorca spłaca w jego przypadku tylko odsetki – stosunkowo niewielkie, natomiast kapitał kredytu jest pokrywany z dotacji przyznanej przez jednostkę przyznającą środki unijne.

Produkt ten jest skierowany do podmiotów ubiegających się o dotacje ze środków UE na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz przedsiębiorców, którzy podpisali już umowę o dofinansowanie.

Dotacje unijne pomogły dotychczas zrealizować w Polsce kilkadziesiąt tysięcy różnej wielkości projektów.

Zazwyczaj forma wsparcia polega na refundacji określonej części poniesionych wydatków. Oznacza to w praktyce, że beneficjent pomocy jest zmuszony do posiadania i zaintwestowania własnych środków finansowych na zrealizowanie przynajmniej pierwszych etapów zaplanowanej inwestycji i/lub kolejnych etapów jeżeli występują w nich tzw. wydatki niekwalifikowalne.

Rozwiązaniem tego problemu może być zaciągnięcie tzw. kredytu pomostowego. Kredyt ten jest przeznaczony na prefinansowanie inwestycji do czasu wypłaty dotacji.

Kredytem pomostowym można sfinansować koszty kwalifikowalne do sfinansowania w ramach projektu unijnego, czyli wydatków określonych w sposób precyzyjny w katalogu wydatków kwalifikowalnych w danym programie operacyjnym.

Unijne środki nie pokrywają najczęściej wszystkich kosztów wynikających z inwestycji, dlatego przedsiębiorca – beneficjent powinien mieć wkład własny na koszty niekwalifikowane, lecz wymagane przez projekt.

Beneficjent oprócz środków na zapewnienie wkładu własnego powinien wziąć pod uwagę, że w wyniku możliwych błędów popełnionych przez beneficjenta w trakcie realizacji projektu, urząd udzielający dotacji może części wydatków nie zrefundować, wobec czego jeżeli beneficjent nie będzie posiadać wystarczającej ilości kapitału obrotowego na realizację dalszych zadań projektu to po pierwsze jego Firma może utracić płynność finansową a po drugie przestanie realizować projekt zgodnie z harmonogramem co będzie skutkować rozwiązaniem umowy oraz koniecznością zwrotu przyznanego dotychczas dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami.

Kolejnym przypadkiem, gdy beneficjent powinien być zabezpieczony własnymi środkami finansowymi jest ryzyko wstrzymania wypłat dotacji przez urząd z różnych powodów niezależnych od beneficjenta.

Historia zna takie sytuacje, natomiast niezależnie od nich umowy o dofinansowanie obligują beneficjenta do kontynuacji reazlizacji projektu zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, co jak łatwo dostrzec może spowodować brak płynności w Firmie, wstrzymanie projektu oraz konieczność zwrotu dotacji.

W związku z tym zewnętrzne finansownie przynosi wiele korzyści.

Przy prawidłowo prowadzonym projekcie dotacje z Unii Europejskiej to olbrzymia szansa na rozwój dla małych i średnich przedsiębiorstw.