Płynność finansowa

Płynność finansowa jest zdolnością firmy do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, na przykład związanych z zaplatą kontrahentom za produkty i usługi, wypłatą wynagrodzeń. Od płynności zależy również to czy firma jest w stanie dokonać zakupów dóbr i usług, kiedy są one potrzebne do zaspokojenia własnych potrzeb.
Jest jednym z elementów oceny finansowej przedsiebiorstwa, bowiem płynność finansowa bezpośrednio wpływa na jego kondycję finansową i standing finansowy. Uważa się, że płynność finansowa jest cechą przedsiębiorstwa tak ważną jak osiągany zysk. Gdyby przedsiębiorstwo wykazywało zysk, lecz nie posiadało zdolności do spłaty krótkoterminowych zobowiazań, byłoby ono zmuszone do ogłoszenia upadłości. Brak płynności spowodowany także często zatorami płatniczymi nie pozwala firmie dalej prosperować, gdyż brak jest środków na wywiązywanie się z umów.
Jednakże nawet w sytuacji, kiedy przejściowe problemy uniemożliwiają osiągnięcie stanu posiadania płynności, przedsiębiorca może znaleźć rozwiązanie. Jednym z popularnych narzędzi stosowanych w takich sytuacjach jest linia kredytowa czyli kredyt na rachunku bieżącym.

Overdraft, czyli z ang. przekroczenie stanu konta, jest to także skrót od innej używanej nazw kredytu w rachunku bieżącym (overdraft facility).
Limit dostępny jest w rachunku bieżącym firmy do wysokości zadłużenia określonego w umowie limitu debetowego.
Jest to dobre rozwiązanie dla firmy, która chce posiadać bufor finansowy na wypadek nieregularnych dochodów lub wydatków okresowo wyższych niż dochody i nie jest w stanie co miesiąc „wyzerować” salda zadłużenia, które pozwoliłoby jej na skorzystanie z na przykład bezprowizyjnego finansowania kartą kredytową.
Oprocentowanie kredytu w ramach limitu debetowego jest z reguły niższe niż karty kredytowej (po okresie, gdy minął czas na bezprowizyjne rozliczenie).
W limicie debetowym każdy wpływ środków na rachunek powoduje odnowienie dostępnego limitu.
Należy jednak pamiętć, że w limicie debetowym w ROR od pierwszego dnia wykorzystania jakiejkolwiek kwoty debetowej zapłacimy odsetki.
Jakakolwiek wpłata na nasz ROR pomniejsza jednak saldo zadłużenia a odsetki są naliczane jedynie od aktualnego salda.
Z tytułu udzielenia kredytu w tym rachunku wiele banków pobiera prowizję od zaangażowania. Saldo debetowe nie przekraczające przyznanego przez bank limitu kredytowego wraz z odsetkami najpóźniej powinno być spłacone w ostatnim obowiązywania umowy.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest to kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Pozwala przedsiębiorstwu zapewnić płynność finansową – czyli umożliwia regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która jest zamrożona np. w należnościach od dłużników.

Kredyty obrotowe są udzielane na okres krótszy niż rok, co pozwala je zaklasyfikować do kredytów krótkoterminowych. Jednak udziela się także kredytów obrotowych finansujących działalność eksploatacyjną w okresie dłuższym, np. kredyty na zapasy sezonowe.
CELE I KORZYŚCI
Dlaczego warto korzystać z kredytu w rachunku bieżącym?

 • dowolny cel kredytowania bez konieczności dokumentowania wykorzystania środków – przeznaczenie zgodnie z bieżącymi potrzebami firmy
 • brak ustalonego harmonogramu spłat – spłata zgodnie z bieżącymi możliwościami firmy
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu bez konieczności jego spłaty w okresie funkcjonowania umowy możliwość odnowienia kredytu na kolejny okres bez konieczności jego jednorazowej spłaty przed terminem odnowienia
 • naliczanie odsetek , stanowiących koszt uzyskania przychodu i pomniejszających podstawę do opodatkowania jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu
 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • brak opłaty za niewykorzystany limit
 • pełnowartościowe konto firmowe wraz z opieką dedykowanego Doradcy Klienta Biznesowego

Kredyt obrotowy może być przeznaczony na dowolny cel, m.in. na:

 • pokrywanie części lub całości wydatków stałych
 • finansowanie niewielkiego zakupu materiałów i towarów oraz usług związanych z bieżącą działalnością gospodarczą
 • regulowanie bieżących zobowiązań handlowych
 • przeniesienie całości lub części limitu z innego banku.